Jak fungují americké výzvědné služby v Česku?

07.06.2015 23:45
Jak fungují americké výzvědné služby v Česku?

Jak Američané získávajíspolupracovníky v naší zemi? Proč má BIS svázané ruce? Svědectví bývaléhopříslušníka vojenské kontrarozvědky VKR, exkluzivně pro AE News!

Redakce AE News přinášíexkluzivní rozhovor ze série svědectví a výpovědí českých whistleblowerů, kterýmá tentokrát čtenářům odkrýt tajemné prostředí zpravodajských služeb, předevšímpak metodiku a způsob práce amerických tajných služeb v Česku, který ovšempodle výpovědi svědka platí v celé Evropě a de facto i na celém světě. Rozhovorjsme připravovali v poněkud netradičním prostředí v jedné malebné restauraci vDallasu a dosud v nás přetrvává pocit určité tajuplnosti, už i vzhledem kpodmínkám, které jsme museli splnit, abychom se s tímto zajímavým člověkem apředstavitelem tajných služeb minulého režimu mohli vůbec sejít. Žádný mobil,žádné kreditní karty, pouze diktafon, který si on přinesl sám a po skončenírozhovoru nám dal jenom kazetu. Když jsme záznam přehráli na našem přehrávači,měl záznam pozměněný hlas, na způsob hlasového syntezátoru. To je zpravodajskátechnika, která v dnešní době už není nedostupná, dá se sehnat na internetu,ale v reálném nasazení jsme se s tím setkali poprvé. Jsem přesvědčený, že popřečtení tohoto rozhovoru budete mít zcela jiný pohled na politické události vČeské republice.

Rozhovor a setkání jsmepřipravovali více než půl roku, obsah přepisu rozhovoru prošel schválením zestrany našeho informátora. Informátor není v současné době operativcem anispolupracovníkem BIS, nepůsobí ani uvnitř VZS. Osoba byla v minulostipracovníkem VKR a působila postupně na různých pozicích komunistické tajnéslužby. VKR byla předlistopadová vojenská kontrarozvědka ČSSR. Rozhovor bylveden ve formátu „freeflow interview“, tedy ve formátu nestrukturovanéhorozhovoru, kdy jsme nechali informátora volně hovořit a jednotlivé pokládanéotázky vyplývaly z jeho svědectví. Část otázek byla dopředu připravena, vefinálním přepisu rozhovorů jsou však pouze ty, na které byl informátor ochotenodpověď. Svědek trvá na utajení identity, v rozhovoru je tak použito pouzekřestní jméno a není uvedena jeho vojenská hodnost. Rozhovor proběhl v Dallasu,v Texasu (USA) před koncem minulého roku. Přepis rozhovoru se snaží zachovat iatmosféru setkání. Některé věty jsou ale upraveny, aby odpovídaly spisovnéčeštině. Pan Josef s úpravami souhlasil.

Hrdinové nebo psanci?

Pane Josefe, sešli jsmese tady v krásné americké restauraci uprostřed Dallasu, vybral jste typickyfotbalový bar s velkoplošnými obrazovkami, tady pro naše čtenáře je třebaupozornit, že jde o americký fotbal, pokud mluvíme o fotbalu a jak jsme se uždopředu domluvili, popovídali bychom si o vaší práci, hlavně tedy o vaší prácipřed rokem 1989 a také o tom, jak nyní, podle vás, fungují v Česku tajné službyUSA, se kterými tam máme velké starosti, a jaký mají vliv na tamní politiku,média a všeobecné mínění. Blíží se konec roku a já jsem moc rád, že můžemerozhovor udělat, protože asi často nedáváte takovéto rozhovory, že ano?

Tak já jsem taky rád, žejsme se tu vůbec potkali a mohli jsme si sednout. Bývá tu většinou plno, ale dnesje to volnější. Já tedy řeknu na začátek něco o sobě a postupně se dostaneme ktěm dalším vašim věcem, kvůli kterým jste sem vlastně přiletěli. Zalíbil se miváš server a myslím si, že máte dobrý postoj ve vaší takřka disidentskéčinnosti za národní zájmy republiky. To musím ocenit. Já jsem pracoval odpoloviny 70. let ve VKR, resp. ve III. Správě (HS VKR, III. Správa SNB, pozn.redakce), moje práce spočívala ve vyhodnocování informací, které mi chodily nastůl. Obvykle šlo o sledování osob v armádě, v tehdejší ČSLA. Později jsemzačal pracovat i v terénu a posléze v zahraničí pro I. Správu. V rámci mojípráce jsem však nedělal nic, za co bych se musel stydět. Šlo o práci pro vlast,pro Československo. Nebyl jsem estebák, který mlátil lidi nebo na někohodonášel. To chci, aby v článku zaznělo.

Co to bylo za práci?Můžete dát nějaký konkrétní příklad?

Tak konkrétní nemůžu, nikdomne nezbavil mlčenlivosti, ale můžu říct obecně, že ta práce spočívala v tom,že mi z terénu chodily svodky, záznamy odposlechů z oblastních TKB, výsledkysledování objektů s výsledkem i bez výsledku atd. Mojí úlohou bylo analyzovatinformace a buď je delegovat na příslušná oddělení a útvary naší správy, neboje posunout nahoru, případně vrátit k doplnění. Později to byla práce v zahraničía o tom opravdu nemohu mluvit nijak konkrétně, ani obrysově. Ty vazby akontakty jsou totiž stále živé a užitečné, jestli mi rozumíte.

To rozumím, ale co tazkratka TKB? Já vím o co jde, ale možná z vašeho pohledu je to něco jiného.

To bývaly telekomunikačníbudovy (TKB). Obvykle analogové oblastní telefonní ústředny. Když bylo potřebaněkoho napíchnout, tak jsme v těch TKB měli vlastní zázemí. To byla jednamístnost se záznamovým zařízením. Byl tam stoleček, židle, základní vybavení.Žádný luxus nebo nějaká špičková technika, to nebylo ani potřeba.

Zmínil jste, že Vásnikdo nezbavil mlčenlivosti. To je zvláštní, však VKR byla v roce 1990 zrušena,ne?

Tak to zrušení VKR, to byvydalo na román. Tehdy za námi přišli noví mocipáni s rozkazem, že máme americkým„kolegům“ předat všechny seznamy našich rezidentů na celém západě. Toznamenalo, že by ti lidé byli pozatýkáni v těch zemích, jejich rodinydeportovány a samotní rezidenti by skončili bůhví jak. Naši nadřízení to tehdyodmítli udělat, protože byli vázáni přísahou k ČSSR. Tam šlo o právní problém sohledem na kontinuitu práva. Tehdy ještě nebylo jasné, jestli bude kontinuitapráva v Československu zachována. Ten výklad byl dvojí. Že slib věrnosti ČSSRpřechází na ČSFR v plném rozsahu anebo že nepřechází, nebo jen z určité části.Nový režim tak převzal celý aparát VKR jako kontinuální pokračování vojenskéhozpravodajství. Ale požadavek nových amerických přátel byl v rozporu s ochranourezidentů a spolupracovníků v zahraničí. Nakonec to dopadlo klasicky, tedy načeský způsob, jako je to o té koze a o vlku. VKR stáhla ze západu, co mohla aseznamy dostali Američané značně redukované a de facto nepoužitelné. Nikdo násvšak nezbavil mlčenlivosti a ne všichni byli ze západu staženi.

Znamená to, že VKR má nazápadě pořád aktivní rezidenty a agenty?

Agenty ne, rezidenty aleurčitě. Neřekl bych aktivní, ale spíš aktivovatelné, při hodně velké dávcepředstavivosti. Pokud by přišel ověřený rozkaz, bylo by to pár osob. Když bylaVKR zrušena v roce 1990, část lidí zůstala na západě jako „záloha“ pro případzvratu režimu zpět, anebo z toho důvodu, že byli v dané době ve zvláštnímstatusu a nový režim je nemohl deaktivovat. Část měla strach se vrátit a určitáčást rezidentů přestala komunikovat, hrála mrtvé brouky nebo je hraje dosud.

Doma v cizině

To jim nemohli zavolat,že došlo k rozpuštění VKR a že mají ukončit činnost?

Civilisté to asi dnesnepochopí, ale lidé, kteří šli pracovat do terénu jako rezidenti na západě,byli přesvědčení vlastenci. VKR byla integrovanou součástí FMV (FederálníMinisterstvo Vnitra, pozn. redakce) před rokem 1989 s hlavním zaměřením dovnitřarmády, ale rezidentury v zahraničí byly vypracovávány hlavně s posudkem VKR,výběrové profily byly v naší dikci. Vybraný kandidát a často i jeho rodinasložila přísahu jednak věrnosti ČSSR, tak i socialistickému zřízení. Z hlediskaslibu věrnosti socialismu tak mnozí odmítli rozkaz k deaktivaci uposlechnout postátním převratu v roce 1989. Z takových rezidentů se stali potom de facto„ilegálové“. Nikdo je však neodhalil ani dosud, ani nedeaktivoval. Jestli byněkdo chtěl hledat nějakou konspiraci, tak určitě v tomto ohledu, proč k tomunikdy nedošlo.

Takže někteří rezidentiz doby před rokem 1989 v zahraničí jsou nedeaktivovatelní?

Dá se to tak říct. OČechách se dnes asi nedá prohlásit, že je to socialistická vlast (smích), takžety operativce a rezidenty nemá kdo rozkazem odvolat, protože takový rozkaz oninesmí ani uposlechnout. Je to stejná situace jako tenkrát v Československu poroce 1948, kdy čeští důstojníci a vojáci odmítali vykonávat určité rozkazyvydané stranickým aparátem,  protože složili slib demokratické předválečnéČSR. Museli se buď podřídit anebo emigrovat a když neudělali ani jedno,skončili v kriminálech. To samé museli udělat někteří lidé od VKR po roce 1990,protože nový režim byl ochotný je Američanům vydat v místě působení. Naštěstí ktomu nedošlo. Ti lidé okolo Havla ale byli schopní poslat na smrt celé rodinyrezidentů v cizině, Havel podepsal v lednu 1990 vydávací dekrety na 36rezidentů a jejich rodin tady v USA, kontrarozvědka to naštěstí stopla a tendekret nikdy neopustil republiku. Museli potom Havlovi domluvit, velmi důrazně.Z Hradu přišla omluva, že šlo o omyl a nedopatření. Nemyslím, že Havel věděl,co podepisuje. On tehdy podepisoval stohy papírů a vše, co mu poradci a„kamarádi“ dali na stůl. Nerozuměl tomu. Ke konci mandátu jim ale začal vadit,moc do všeho vrtal. Snad prý prozřel, pochopil svojí roli loutky z roku 1989 atrochu zahořkl. Nebyl to zlý člověk, byl to idealista, naivista, bohém. Zpětněje mi ho snad i líto, protože na jeho jméně si mnoho lumpů dnes budujepolitický kšeft v Čechách. Úplně nestydatě.

To bych nečekal, že vy,jako ex-příslušník VKR, budete Havla takto hodnotit.

Havel byl oběť, od začátkuaž do konce, když umřel. Víc k tomu nemám. Obraťme list.

Ok. Kolik je podle vás vzahraničí spících, resp. „raději zapomenutých“ rezidentů bývalé VKR?

Nejde jenom výhradně osubjekty vojenské VKR, ale také o civilní rezidenty v rámci I. Správy(rozvědka, pozn. redakce) v zahraničí a netroufnu si odhadovat nějaká čísla. I.správa udržovala v zahraničí celkem početnou rezidenturu s nejrůznějšími úkoly,velká část z nich však byla po dvou až čtyřech letech stahována zpět kvůlivytěžení.

Vytěžení čeho?

Vytěžení nasbíranýchinformací. Existovala přísná pravidla pro komunikaci v zahraničí, styky apředávání informací na cizí půdě. To vše bylo eliminováno na minimum. Zároveňbyl také velký rozdíl mezi rezidentem a zpravodajcem, jak by se dnes moderněříkalo „agentem“. Práce agentů, kteří jedou někam do cizí země a provedou tamnebezpečný úkol a vrátí se zpátky za 5 dnů, to je pěkný a poutavý materiál dofilmu s Jamesem Bondem, ale něco takového probíhá jen velmi výjimečně. Izraelcidodnes takto fungují, když operují v asymetrické válce proti Arabům. Vyšlouagenty, aby někde v hotelu v Bejrútu odstranili nějakého vysoce postavenéhoobchodníka, který dodává zbraně Palestincům, agenti to provedou a potomnasednou v klidu na linkové letadlo a odletí ze země. Práce rozvědky ale není ozabíjení, je to o sběru a vyhodnocování informací.

Uspaná rozvědka minulého režimu?

Když se vrátíme k těmrezidentům v cizině, resp. I. Správy v zahraničí, představují rizikobezpečnostním zájmům dnešní České republiky?

Absolutně ne. Pokud taotázka stojí takto, jak jste ji položil, tak říkám i za sebe, absolutně ne. Tirezidenti, mezi které patřím i já, jsou vlastenci. Složili slib věrnosti svévlasti a nasazovali svůj krk za zájmy Československa, takže rozhodně nebudou teďtéto zemi, resp. jejím nástupnickým zemím, škodit. Tito rezidenti ale mohoupředstavovat určité bezpečnostní riziko pro NATO, tedy pro Severoatlantickoualianci a také pro Brusel, tedy EU, i když mnohem menší. Obě tyto organizace aspolečenství totiž už 25 let vyvíjejí činnost proti Československu, tedyvlastně dnes už proti ČR a SR. Ať už šlo o privatizace a rozkradení republiky apřevod národní infrastruktury do rukou západních zahraničních korporací v 90.letech, o přesuny pravomocí české vlády do Bruselu, které tak kritizovalprezident Václav Klaus, anebo o snahu rozpoutat novou studenou válku s Ruskem.Rezidenti VKR v zahraničí pochopitelně proti tomuto v rámci svých možností avlasteneckého cítění vyvíjejí určitou činnost, neřeknu vám jakou, to by někdoodnesl svým životem, ale pracují přesně tak, jak přísahali věrnost své vlasti,i když je to práce v soukromém sektoru. To nejhorší, co by mohlo nastat, jevyslání českých vojáků na frontu na Ukrajinu ve válce s Ruskem. Česká vládaproti tomu nedělá nic, s výjimkou prezidenta Zemana. To je tragédie, něconeskutečného (povzdechnutí).

V čem spočívá ta činnostrezidentů proti NATO?

Jde o činnost ekonomickou,politickou a mediální. NATO představuje největší bezpečnostní hrozbu prorovnováhu a stabilitu míru ve světě a pro bezpečnost dnešní České republiky. Tomusí občané ČR vědět, protože televize jim to neřekne, nesmí říct. Ta činnostspočívá např. v tom, že tam, kde je to možné, pomáháme prosadit české (nejenzbrojařské) firmy na úkor amerických. Tam, kde jde o investiční projekt,pomůžeme pomocí kontaktů prosadit český kapitál namísto amerického neboněmeckého. Tam, kde chce NATO válku, rozmístění raket, radarů nebo válečnoueskalaci, my pomáháme protlačovat do médií informace o pravých záměrechamerické zbrojní lobby tak, aby občané takové kroky rezolutně odmítli a dostalipřed oči pravdu o stavu a o záměrech nepřítele, který se tváří jako spojenec.Vymačkáváme americké vředy. To tam dejte do článku, to se bude líbit, i když jeto heslo z první republiky a tenkrát to byly vředy německé.

Dobře, dáme. (smích).Tuhle práci ale dělá také prezident Zeman, že pomáhá českým podnikům vzahraničí a varuje před konfrontací s Ruskem a lidé mu za to v Česku místouznání nadávají…

Takže už víte a chápete,proč Američané proti němu vystupují a financuji proti němu mediální kampaně včeském tisku a v médiích. Zeman přitom dělá pouze v daleko menším měřítku to,co jinak dělají (anebo by měly dělat) české tajné služby, tedy zpravodajskoučinnost a pokročilé zpravodajské hry ve prospěch českého státu. Místo toho panZaorálek (jmenuje se tak doufám, abych mu neprznil jméno?) pomalu vyhlašujeRusku další světovou válku. Ten člověk je nemocný, netuší, jakou mocí Ruskodisponuje. A nemyslím jen vojenskou moc. Přitom Rusové nikoho neohrožují, oni sebojí jako malí kluci o vlastní bezpečnost, v Kyjevě nacisti svrhnoudemokratického prezidenta, ale za všechno zlé může Putin? Pár let zpátky bylauveřejněna studie bezpečnostních poradců švédského premiéra a ta ukázala, že 27z 29 ozbrojených konfliktů na světě za posledních 30 let mají na svědomíamerické tajné služby, Pentagon a americké ministerstvo zahraničí. Rusko tamnefigurovalo ani jednou.

To byla tzv. Vídeňskázpráva OBSE z roku 2007, po níž není na internetu dnes ani vidu, ani slechu.Dokonalé prázdno. To si vysvětlujete jak?

Nevím, proč je takúzkostlivě utajovaná, ta interní studie není ničím zvláštní, nejsou v ní žádnézásadní, ani skandální informace. Spíš jde asi o to, aby média neměla protiamerické administrativě hmatatelný důkaz v podobě věrohodné studie. OSCE (českyOBSE) je v Evropě uznávaná organizace, ale je také známa tím, že je hodněnezávislá na amerických zdrojích. A ta nezávislost představuje určité nebezpečípro americké zájmy. Ten názorový proud uvnitř OSCE je silně pro-evropský, cožje logické, i když členem OSCE jsou i USA a Kanada, což je dáno zasehistoricky. Ten skandál s odposlechy namontovanými v džípech, které Američaniposkytli OBSE při monitoringu situace v Gruzii, ten to asi potvrdil, že OSCEnení tak docela pod jejich úplnou kontrolou.

Američané špehují hlavně spojence, nepřátele mnohem méně

O tom nevím. To jsemnikde nečetl.

Američané poskytlipozorovatelské misi OBSE v Gruzii v roce 2008 terénní vozy, Land Rovery aToyoty a při používání aut se přišlo na to, že něco nebo někdo ruší mobilnítelefony v autech, nedalo se z těch vozů dobře volat. Ve vozech byly totižnalezeny odposlechy a vojenské satelitní vysílačky od Motoroly, které odesílalydata na americký vojenský satelit na oběžné dráze. Byl z toho diplomaticky skandál,na veřejnost neuniklo ani slovo. Takže toto je asi premiéra.

Tuto informaci můžemepotom na AE News v článku uveřejnit?

To je v pohodě. To neníutajovaná skutečnost, to jen nějaký idiot v USAID nezvládl svoji práci, že toprasklo (smích). To byla totiž původně auta USAID (americká humanitka nechvalněproslulá napojením na tajné služby USA, pozn. redakce), která předtím jezdila vKosovu a Globemastery je potom transportovali do Gruzie pro OBSE. Bůhví, jakdlouho a koho všeho odposlouchávali v těch autech v Kosovu anebo ještě předtím,kde všude s nimi jezdili.

Američané to takhledělají často, že špehují své partnery?

Špehují hlavně partnery.Protože špehovat nepřátele už je mnohem složitější, protože ti si dávají pozor(a opět hlasitý smích). Podívejte se tady okolo (ukazuje v restauraci narozmístěné kamery na 8 místech, které bych bez jeho upozornění aninezaregistroval, neboť byly šikovně schované) a řekněte mi: připadá vám tohlejako svoboda? (Já vrtím hlavou). A na záchodě tady už jste byl? (Vrtím hlavou).Tak až budete muset, tak se podívejte na záchodech nahoře nad zrcadly. Tam takyjednu najdete. (Nevěřím, takže vstanu a jdu na záchod a tam opravdu dalšíkamera, zaměřená zezadu na pisoáry). Vracím se zpátky a ptám se, kolikstížnosti už na tu kameru v restauraci museli mít. Odpověď mne šokuje: tukameru tam dali na žádost hostů a štamgastů, aby tam lidi nedělali na záchodechsvinčík a nečůrali po zemi namísto do mušlí. To je Texas, směje se pan Josef sširokým úsměvem a dodává: „Tady je země neomezených možností… to je Amerika,rozumíte? Ale k vám to za nějaký čas taky dorazí, uvidíte“. Poté se dáváme dohovoru, neboť já sám jsem strávil 11 let v USA, ale jak tak povídáme, docházímek názoru, že za posledních 7 let se mnoho věcí v USA změnilo. A rozhodně ne klepšímu z pohledu občana.

Ještě se vrátím kZemanovi. Jak se díváte na tu karetní demonstrací na Albertové proti němu?

Já jsem poslal vaší redakciuž dříve několik informací o americkém velvyslanectví v Praze, my pochopitelnějejich rezidenturu aktivně monitorujeme a jako bývalí zpravodajci známe jejichpostupy a techniky, jakým způsobem se dostávají k objektovi, jakým způsobemvytěžují z objekta informace, jak si zavazují objekta laskavostmi, sponzorskýmidary naverbovanému subjektovi, pozvánkami na zahraniční návštěvy a konferencetady v USA, to my pochopitelně známe, v tomto se yankees nikdy asi nepoučí(smích).

Americká ambasáda a její rezidentura

Mně to ke smíchu mocnepřijde. Mluvíte o americkém velvyslanectví v Praze jako o rezidentuře jejichoperativců. Říkáte, že monitorujete americkou ambasádu. To je vůbec možné?

Podívejte se, já se nesmějuz té situace, ta je určitě vážná. Ale nutí mě to k smíchu, když občas čtu českénoviny na internetu a vidím tam ty naivní články redaktorů z Mladé Fronty,kteří už ani neumějí česky, jak jsou z toho Babiše zblbnutý, ale oni už se sicednes jmenují jinak (Mafra, pozn. redakce), ale já je mám pořád za svazáky,stejně umanuté a naivní, jako tenkrát před rokem 1989. Organizace protestů másvá pravidla, scénář a financování a když vám někdo řekne, že to zaplatil zesvé kapsy umývače oken anebo ze studentského kapesného, tak vám buď lže anebovám neříká pravdu. Co se týká toho monitoringu ambasády, Češi pracující zajejich dolary jsou pořád ještě vlastenci. Asi tak vám to řeknu a víc po tomnepátrejte.

Takže ta rezidenturaamerických zpravodajců organizuje v Česku demonstrace proti Zemanovi?

Vy mně neposloucháte.Podívejte se, Američané fungují tak, jak je známe velmi dlouho z naší rozvědné,rozkladové a monitorovací činnosti. Ten tzv. modus operandi, o kterém jsem vámuž dříve psal do redakce, je u nich pokaždé stejný, rozumíte? Americkévelvyslanectví v dané zemi, a teď nemluvím jenom o Čechách tam u vás, sipravidelně tipuje různé nadějné začínající politiky, umělce, aktivisty, blázny,máničky, dokonce studenty ze středních škol před maturitou z řad zlaté mládeže,fakany prominentů režimu, politické strany, důstojníky armády,  policie anevládní organizace, skrze které potom v budoucnu prosazuje v dané zemi svézájmy.

Jak to probíhá, můžeteto popsat?

Američané mají v každé zemisvé určité zájmy. Ty se liší stát od státu. Jednotlivé americké ambasády vtěchto zemích poté koordinují činnost mezi zpravodajskou službou USA,ministerstvem zahraničí USA a domácími subjekty v dané zemi. Američané důslednědodržují „sanitary mode“ při zpravodajských hrách, tím se liší od mnoha tajnýchslužeb, třeba i od ruské FSB. Kdybych měl uvést nějaký příklad, tak asi ten, žeto funguje nejčastěji tak, že americká ambasáda si zaváže vybrané subjekty kespolupráci nějakou službou, pozorností, příspěvkem do pokladny, a to vdostatečném předstihu. Kolikrát uběhne i několik let mezi pozorností odamabasády a jejich první žádostí o protislužbu. Takto to fungovalo i přifinancování Václava Havla a jeho skupiny v 70. a 80. letech, kdy po něm chtěli„služby“ až po více než 10 letech, když ho protlačili do čela státu v poziciprezidenta poté, co mu různými cestami posílali prostředky více než dvě dekády.

Sanitary mode aneb hlavně se nedostat do řečí a do tisku

To je zajímavé, takže tonení financované případ od případu, tzv. per causa?

No to ani náhodou. Jak užjsem vám řekl, oni dodržují ten jejich sanitary mode. Mají velký strach zkompromitace. Oni ale vynakládají velké prostředky na podchycení nevládních strukturv jednotlivých zemích, a ty potom za ně dělají tu černou práci s velkýmodstupem mnoha let.

Co je to ten sanitarymode?

To je jejich základnípravidlo zpravodajské konspirace, že žádný americký občan nebo současnýpracovník americké ambasády nesmí být jakkoliv zapojen do zpravodajské hry neborozkladné činnosti proti hostitelské zemi. Všechny operace probíhají za použitídomorodého obyvatelstva, tzv. „natives“.

Jak verbují Američanésvé agenty třeba v Česku?

(Smích). Ne, to nejsoužádní agenti. Američani nezaměstnávají cizí státní příslušníky jako agenty,minimálně ne od 60. let a i tehdy to byli výjimky. Oni cizincům nevěří.Považují je za méněcenné anebo za Rusy (smích). Američané získávají pouzespolupracovníky, nikoliv agenty a ten proces probíhá velmi pomalu a zdlouhavě.Na začátku si vyberou nějakého objekta. Osobu. Tento objekt je obvyklepoliticky činný, pracuje v médiích, mediální agentuře, jako promotér,spisovatel, divadelník nebo lidskoprávní aktivista, student filosofie apod.První kontakt s objektem zajišťuje tzv. „pitcher“, něco jako nadhazovač nebospíš dohazovač spolupracovníků. To je domorodec (native), který ovšem mázpravodajské krytí a má bilinguální výbavu.

To znamená, že ten„pitcher“ je krajan, který třeba žil dlouho v USA?

Většinou je to krajan.Zvládá mluvit plynule jak rodnou řečí, tak anglicky. Pitcher tedy objektakontaktuje s nějakou nabídkou. Obvykle jde o pozvánku na konferenci o lidskýchprávech nebo o umění, kterou v dané zemi pořádá a sponzoruje americká ambasáda.Objekt, který pozvánku přijme, se tak dostává do soukolí přípravy objekta kvytěžení. V první fázi člověk vůbec netuší, že konferenci nějaká ambasádasponzoruje. Když je pozorný, všimne si toho na plakátu úplně dole na seznamusponzorů eventu, kde uvidí logo s nápisem „US Embassy“. Sponzorů je tam obvyklemnohem víc, ale ty tam jsou pouze jako operativní krytí, aby média nemohla oeventu napsat, že jde o čistou a výhradní akci amerického velvyslanectví. Nikdetam nenajdete napsaná procenta, který z uvedených sponzorů na plakátu zaplatilkolik procent výdajů na realizaci akce. Všechno to hradí ale Američané. Médiatoto přechází mlčením. Nevědí o tom.

Dobře, a když ten„objekt“ se tedy zúčastní té konference, tak potom následuje co?

Těch konferencí bývá mnohemvíc, pitcher si objekta testuje, jestli je vhodným kandidátem a prověřuje sičinnost jak jeho, jako fyzické osoby, tak i jeho nevládní organizace, nebo jakv Čechách říkáte „neziskovky“. První pozvánka na konferenci je čistě bezničeho. Další pozvánky už obsahují různé „službičky“ a pozornosti, např. rautzdarma, ubytování přes noc v drahém hotelu zdarma, pokud není objekt z Prahy,ale přijel třeba z konce republiky, pokud se jedná o spisovatele nebo umělce,zajistí ambasáda náklady na vytištění knihy, pronájem galerie, aby umělec mohlvystavovat atd. V této fázi už pitcher ví, jestli objekt je vytěžitelný nebone. Pokud ano, přichází druhý level, pozvání na konferenci sem do USA.

Ambasáda si podchytí české politky zavčas

Touto fází prošlo imnoho politiků v Česku, např. pan Bělobrádek z KDU-ČSL, že?

To myslíte tu jeho cestu nadva týdny sem do USA těsně po skončení voleb v roce 2013? Tak to byla hodnětrapná událost, asi ji nemohli už zrušit, takové cesty se plánují v utajení irok dopředu a předčasné volby do toho přišly hodně nešťastně. Co asi tak mohlpředseda lidovců, jako soukromá osoba, v USA řešit s panem Marshallem a dalšímipředstaviteli americké moci? Je to úsměvné, že pan Bělobrádek se ani nestyděl.Představte si ten skandál, kdyby tady náš americký politik, při vyjednávání okřeslech ve výborech v Kongresu po volbách, odjel do Moskvy na 14 dní nakonzultace s ruskými politiky a mecenáši? Dovedete si představit ten řev vamerických médiích? (Smích).

(Smích i z mé strany)Víte, u nás máme takové heslo: „Česko snese fšecko…“ a tak sneslo i Bělobrádkovucestu sem do států po volbách „na zkušenou“…

Jo, to znám. Pěkně jste tamu vás ohnuli hřbety, jen co je pravda. Syn mi vypráví ty vaše politické kauzy,co se tam u vás dějí, nemáte to tam jednoduchý.

Když se tedy vrátíme kté druhé fázi zaháčkovaní „objekta“, jak to pokračuje?

Ta druhá fáze je již okonkrétních úkolech a plánech. Pitcher nikdy nedovolí expozici subjekta sosobou vyššího určení, pokud se za ni nemůže zaručit. Kdo dostane při návštěvěv USA na „konferenci“ pozvánku na setkání s bývalými vládními americkýmipolitiky, kteří pracují pro americké nevládní skupiny a think-tanky, tak tam užjde o konkrétní úkoly a konkrétní obrysy nastíněné aktivní spolupráci samerickou stranou. Takový subjekt si potom z USA přiváží domů ony pověstné „notičky“a příslib dalších sponzorských darů, jestli mi rozumíte.

Ano, politika vládnutípomocí not od cizí mocnosti, to je v Česku zavedená praxe…

Zase tak mnoho se za těch25 let nezměnilo. Tehdy to byly direktivy z Moskvy, dnes si vozíte notičkyodtud z Washingtonu. Tehdy mířily rakety na Čechy ze západu, dnes na vás míří zvýchodu. Ale něco se změnilo. Pijete německé mléko a už ne české. Jíte polskébrambory a ne české. Mlsáte francouzské jogurty, ne české. Němcům platíte zaruský plyn. Francouzům za českou vodu z vodovodů. Jíte britské šílené hovězí,polské rafinované vepřové. Z družstev máte zarostlé louky, na kterých bystemohli to hovězí pást, ale nepasete. To, co není zarostlé, tam pěstuje soudruhBabiš řepku do nafty. Co byste dělali, kdyby na vás Brusel uvalil sankce azákaz dovozu potravin z Evropy do Čech, kdybyste v Čechách začali dělatsuverénní (tzn. ne-americkou) politiku? Umřeli byste hladem! Žízní. A zimou.

Asi to je důvod, proččeská politická reprezentace se bojí tu suverénní politiku dělat, že?

Někde jsem četl, že ČR jezávislé z 89% na exportu do zemí EU. To je jasné, že vaši politici se bojíudělat krok vedle, mimo oficiální direktivu z Washingtonu.

Chtěl jste říct zBruselu?

Ne, nechtěl. Bruselskápolitika je politika Washingtonu. Kdyby Brusel dělal bruselskou politiku, hodilby naše americké sankce proti Rusku pánu Obamovi na hlavu a ještě by mu pěknězkopali pozadí. Tady v Texasu by mu ustřelili hlavu, zcela vážně. Je tady naObamu dokonce i zatykač v několika menších městech, který se týká občanskéhopráva na občanské zatknutí osoby, která porušila zákony Texasu. A to Obamaudělal několikrát svými prezidentskými dekrety. V Texasu platí trochu jinézákony než ve zbytku Ameriky. Všichni se tomu smějou těm zákonům z roku zwei,ale ty zákony stále platí. Až je začne někdo naplňovat, bude rachota v Texasu.Pokud jde o Evropu, bez amerických tanků a letadel by neměla vaše EU žádnouobranu a bezpečnost. Bankovní trhy EU a Eura jsou provázané s tím našímamerickým a s dolarem. Často čtu na vašich stránkách i jinde články o pádudolaru, ale v těch článcích, z mého pohledu zpravodajce a bývalého důstojníkaVKR, chybí to základní: přece naprostá finanční provázanost transatlantickéhobankovnictví. Však Evropa utopila své starobní důchody v našem hypotečním trhus nemovitostmi v roce 2008 a jediná cesta na záchranu těch prostředků je skrzeudržení dolaru při životě. Chcete vědět jedno veřejné tajemství?

To víte, že chci.

Krach hypotečního trhu tadyv USA nebyl o ničem jiném, než o vzetí si Evropské Unie za rukojmí ve věcipřežití amerického dolaru. To je celý.

To znamená, žetransatlantické partnerství TTIP je… (nestačil jsem dokončit otázku)

Je produktem krachuamerického hypotekárního trhu v roce 2008. Jediná cesta, jak zachránit německéstarobní důchody utopené v amerických dřevěných domcích, které už vlastněshnily mezitím, je záchrana dolaru a otevření amerického vývozního trhu proevropské, zejména však a v první řadě německé, firmy. Proto Angela Merkelovájde na ruku našemu panu prezidentovi ohledně těch neslavných sankcí protiRusku, není to z nějaké servility k němu, jde o záchranu německých starobníchdůchodů. Amerika je si závazku vědoma, Obama ví, že musí sjednotit trh s EU, žemusí dovolit Evropě volný dovoz zboží sem do států, protože jinak by přišeldefault dolaru a hromadné zbavování se dolarových rezerv v Evropě, přesně povzoru Ruska a Činy, kteří dali dolaru sbohem už před časem. Amerika připravilaEvropu o peníze v roce 2008, Evropa je teď bude chtít zpátky skrze vývoz svéhozboží na trhy sem k nám.

Kontrašpionáž aneb když Češi odposlouchávají Američany

Když se vrátíme ještě kté americké ambasádě a těm notičkám, jak vy jako ex-zpravodajec získáteinformace o tom, že v té a té akci je zapojena zrovna americká ambasáda?

Jak už jsem řekl, americkáambasáda v Praze je monitorována, jak ze strany běžných tajných služeb, tak ize strany soukromého sektoru, pro který pracují bývalí příslušnícizpravodajských předlistopadových útvarů. Nebudu sdělovat a ani nesmím sdělitdetaily a konkrétní údaje, víme však o každé akci, operativním krytí, víme,jaké objekty se americká ambasáda rozhodně vytěžit, známe poměrně přesný rozsahaktivit jejich spolupracovníků v českém nevládním sektoru, stejně tak i jejichzpravodajců a regulérních operativců. Co je zarážející, je fakt, že česká BISmá vystavený zákaz rozkladné činnosti proti americkým tajným službám na územíČR, s odkazem na LIAISON, i když tím lze jen opravdu těžko ospravedlnitnepřátelskou činnost amerických tajných služeb proti českým zájmům, průmyslu azahraniční politice ČR.

Co je to LIAISON?

To je systém sdílení aposkytování zpravodajských zpráv a informací mezi spřátelenými zpravodajskýmislužbami. I když tohle nikdy v Československu nefungovalo. Sověti námposkytovali minimum informací, zato my jsme jim museli poskytovat všechny. Dnesto samé vyžadují Američané a co se týče zpráv od nich, to je ještě horší, nežto bylo před rokem 1989 u Sovětů. Američané nesdílejí vůbec nic, pokud jimneteče někde do bot. Oni na to mají dokonce zákon, že nesmí cizí rozvědce nicposkytnout, LIAISON vůbec neberou v úvahu, to je pouze reklama. Oni nás zapartnery nepovažují. Myslím jako Čechoslováky.

Takže jde o asymetricképartnerství?

Vůbec bych to nenazvalpartnerstvím, je to vazalství. Sověti nám třeba poskytovali alespoň svézpravodajské informace, které vytěžili na západě, a které měly souvislost sobranou vojenských okruhů ČSLA na západní hranici. Vytěžené informace z NSRjsme měli od Sovětů ihned. Naproti tomu, získání zpravodajských informací o situaciv Afghánistánu před prvním deploymentem (nasazením) českých vojáků do tétozemě, trvalo 10 měsíců a většina informací byla stejně dostupná z internetu azpravodajsky k ničemu. Tedy ty informace, které tam nebyly začerněné.

Asi se nechtějí oinformace dělit, že? Nepodléhá ale toto nějakému tajemství?

Ne, to je pouze takováperlička a reálie, jakým způsobem funguje LIAISON mezi českým VZ (vojenskýmzpravodajstvím) a americkým Pentagonem a případně CIA. Není to utajovaný údaj.

Když teď uděláme velkýtématický skok k Albertovu a demonstracím proti Zemanovi, nakolik je tampřítomný rukopis americké ambasády, a nakolik jde o spontánní akci, protože ito musíme připustit?

Moji američtí přátelé mipoložili mnohokrát tuto otázku, ale ve vztahu k 17. listopadu 1989. A když jsemjim odpověděl, kroutili hlavama a bylo vidět, že mi moc nevěří, jako kdybychjim říkal nepravdu.

A co jste jim řekl?

Pravdu. Že demonstrace 17.Listopadu 1989 byla organizována SSM, Socialistickým Svazem Mládeže, tedymládežnickým křídlem KSČ. Oslava na Albertově byla stranickou událostí mladýchkomunistických kádrů k oslavám Dne studentstva. Tenkrát na VKR koncem 80. letjsme evidovali činnost uvnitř útvarů ČSLA ze strany mladých svazáků a tam bylahlášena situace, která spočívala v prosazování myšlenek kapitalismu, částečnéprivatizace apod. To k bojovým útvarům nepatřilo, to byla rozvratná činnost.Ale režim toto již tehdy nechtěl řešit. Nebyl zájem. Vůbec. Však mnohoaktivistů z listopadu 89 a pozdějších politiků pocházelo právě z kádrů SSM avšichni politici, kteří se věkově trefili do oné doby. Postupně se ale kprůvodu z Albertova na Národní třídu přidávali další lidé, už ne studenti a vdemonstracích v následujících dnech už bylo studentů minimum. Ovšemodstartování eventu musel někdo zorganizovat, odstartovat, odpálit. Takže vpřípadě Zemana šlo o totéž. Nevládní organizace zorganizovala event naobjednávku sponzora a lidé na ulici se postupně přidali, přestože přišli zajiným účelem původně a nechali se strhnout davem, protože proč by si nezařvali,když jim někdo cpe do ruky červené karty zdarma z krabice od Tatranek. 17.listopadu 1989 a ve dnech poté tomu nebylo jinak. Když odpálíte lavinu, energiinabere už samospádem.

Čili svým americkýmpřátelům jste to podal natvrdo, že zorganizování listopadu 89 byla prácekomunistů?

Úplně natvrdo. A nestrávilito. Organizace 17. listopadu byla zaštítěna tzv. Novou gardou komunistů,mladými svazáky z SSM a oportunisty zevnitř partaje i mimo ní, jak o tomhovořil mnohokrát Miloš Jakeš. Třeba takový Saša Vondra, to byl velký přítel akamarád Václava Havla uvnitř Občanského Fóra a přitom někdy jsem se až divil,jak může člověk a dramatik formátu Václava Havla sedět v Redutě a v Činohernímklubu vedle mladých a ambiciózních funkcionářů stranické mládeže jako byl PetrNečas a Saša Vondra se tam přitom s Havlem objímal. Na III. Správě kolovaljednoho času dokument o tom, že Václav Havel je homosexuál, protože existovalychoulostivé fotky s ním a právě se Sašou Vondrou po nějaké divočejší pijatyce.Proč Václav Havel nikdy neměl děti, ani s Olgou, ani později s Dagmar (ale tamuž hrál roli věk vlastně), to je pro média záhada. Nešlo ale o neplodnost jakospíš zkrátka o „bohémský“ život umělce, kdy jasná sexuální orientace pana Havlase časem, podle mého názoru, u něho rozmazala, zejména byla-li zpochybněnačastými pobyty ve věznicích, kde k homosexuálním stykům dochází pravidelně.Vznik preferenční homosexuality je lékařsky doložený a vzniká právě u určitéhoprocenta mužů potom, co opustí věznici.

Václav Havel a jeho sexuální orientace

Havel tedy bylhomosexuál?

Havel nemusel býthomosexuál od narození, mohl se stát gayem z preferenčního rozhodnutí, a takémohl být bisexuál. Já neposuzuji lidi podle toho, s kým si lehnou do postele,to je každého věc. Jsem uvažováním demokrat. Jenom mně dodnes zaráží, že VáclavHavel si podával ruce se svými vězniteli v listopadu a prosinci 1989, sesvazáky a předáky z SSM a i přes dlouhá léta v kriminálech, nikdy netrpělfinanční nouzí. My víme, že byl na výplatní listině jedné z nadací založenýchCIA v NSR, ale příspěvky mu posílali prostředníci, tedy západoněmecké afrancouzské nadace na regulérní devizový účet u ČSNB. Stát mu tyto financenijak neblokoval, pouze docházelo k jejich zdanění jako příjmu ze zahraničípodle devizových zákonů. To byla další podivná věc, kterou jsem nechápal tehdyjako operativec, a nechápu ji dosud. Havel však hodně utrácel, kamarádi z něhovytahovali peníze a financování večírků bylo finančně vyčerpávající, takže itak byl často bez peněz.

Demonstraci protiZemanovi organizoval jednatel jedné české neziskovky, která má ve výročnízprávě informaci o daru ze strany americké ambasády, ale ten dar pochází někdyz roku 2012. V té době Zeman ještě prezidentem nebyl, ani nekandidoval.

Ale však o tom jsem vám užříkal. To je právě ten jejich „sanitary mode“. Podívejte se, oni za váminepřijdou s balíkem peněz. To přece nečekáte, ne? Zaháčkovaní objekta probíhávelmi dlouho a ještě delší čas uběhne mezi darem a nějakou prosbou oprotislužbu vůči vám z jejich strany. To je kvůli tomu, aby mohli vydatpříslušné dementi, pokud by byli odhaleni, že na eventu mají podíl. Oni řeknou,příspěvek jsme dali, ano, ale už je to hodně dávno, s akcí proti prezidentovinemáme tudíž nic společného. Ale nebojte se, oni se umí ozvat, i velmi hodnědlouho poté, co vám prokázali laskavost. Oni nezapomínají. Znám případy, kdy seobjektovi v Praze ozval pitcher 11 let poté, co mu dohodil dva placené pobytytady v USA a chtěl po něm napsat pozitivní článek do novin ohledně radarovézákladny v ČR.

Ano, náš článek očervených kartách ambasáda dementovala. Ale ty odstupy mezi darem aprotislužbou jsou dlouhé…

Podívejte se, oninezapomínají. A není to nijak těžké nechat se zlákat. Velmi šikovně to dělajítak, že vás pozvou na stáž v době slev v obchodech v USA, okolo Díkůvzdání apřed Vánoci, potom velké kolo stáží probíhá počátkem léta, většinou Florida.Přednášky jsou placené, takže si odvezete i za vystoupení nějaký honorář. To jeprávě ten sponzorský dar.

Přednášky v USA sypou dobře a vzniká na nich finanční závislost celérodiny

Aha, takže to je chytřeudělané. Ten dar potom vlastně prokážete jako výdělek za přednášku a ne jakodar?

Správně jste to pochopil(úsměv). A takto si vás sem pozvou jednou nebo i dvakrát ročně a po určité doběs těmi penězi z přednášek najednou už automaticky počítáte do svého rodinnéhorozpočtu, manželka s těmi honoráři počítá, vaše děcka s nimi počítají… potom jetěžké přestat. Najednou voláte pitcherovi, jestli i letos budete pozváni napřednášku do USA, urgujete termíny konferencí emaily a telefony. Když se jimale znelíbíte, přestanou vás zvát a ukončí s vámi spolupráci stejně rychle,jako začala.

Celkem živě si to dovedupředstavit. Teď jsem nedávno četl, že Václav Klaus dostal stopku na přednáškáchtady v USA. A Jaký je výdělek za přednášku?

Václav Klaus dostal stopku,protože přednášel až moc svobodně. To se nenosí už ani tady ve státech, někdoho na to měl upozornit. Obamizace americké společnosti do značné míry zničilatu Reaganovskou Ameriku, která stála sice na zbrojení, ale zároveň i na svoboděslova a tisku. To dnes už tady neexistuje. Média jedou autocenzuru a v mantinelech„Obamination“ kážou jedinou pravdu z tiskového odboru Bílého domu. Pokud jde ovýdělky, těch přednášek je obvykle více, celá série, rozložená do několika dnůnebo i týdnů. Za jednu přednášku, podle její délky a kvality pozvaných hostů,dostanete od 2,000 do 10,000 USD. To jsou běžně tarify pro zahraniční pozvanéhosty druhé kategorie. To všechno platí americké ministerstvo zahraničí. Alevzniká u toho zajímavý efekt. Že pořadatelé a účastníci konference si váspozvou na své další vlastní konference, které už jsou opravdu komerční a nejdeo inscenaci z rozpočtu ministerstva zahraničí. Takže najednou nejste v USAdvakrát do roka na dva týdny, ale zůstanete tam třeba tři měsíce a zúčastňujetese eventů a konferencí a za tu dobu si vyděláte tolik peněz, že byste si je vČechách nevydělali ani za pět let tvrdé publikační a přednáškové činnosti.

Takže člověk závislý natomto „přivýdělku“ potom udělá lecos, že?

Většina těch vytěžovanýchsubjektů je o své činnosti přesvědčená a peníze nejsou důvodem, ale spíš jen motivacípro činnost. Pitcher zavolá, udělá se schůzka ve Slávii (kavárna v Praze, pozn.redakce), nadhodí se téma pouličního eventu, subjekt zadání s nadšenímrozpracuje a brzy se může těšit na odměnu zaslanou v nějaké podobě (letenka semdo států a pozvánka na přednášky, příspěvek jeho neziskovce, zaplacené ročníškolné na New York University pro něj nebo jeho děti, těch forem darů apříspěvků je velká množina).

Ta slečna, co pomáhala srozdáváním karet, měla na LinkedIN profilu (než byl odstraněn) zmíněná studiana zahraničních univerzitách a hned potom i práci učitelky jazyků na ambasáděUSA v Praze. Takže to najednou dává smysl, tedy ten proces zaháčkování. Těchforem příspěvků a plateb je opravdu mnoho. Klidně se vám odvděčí i tím, že vámdají práci na ambasádě a zaplatí školu v cizině.

Vidíte, že vám ani nemusímnapovídat. Přesně takhle to celé funguje v univerzální rovině. Vítejte ve světěamerických veřejně-tajných služeb.

Outsourcing americké rozvědky

V čem se liší americkétajné služby od těch ostatních?

Liší se hlavně v tomzpůsobu myšlení, že jim se nic stát nemůže, protože oni řídí svět. Jim aninevadí, že americké ambasády mají po světě pověst jako centrál pro vyvolávánírevoluci a nepokojů. Zapojují do rozkladné činnosti i soukromé subjekty jakofirmy, výzvědný outsourcing se tomu říká.

Narážíte tím např. nafirmu Stratfor?

Stratfor a řada dalšíchorganizací. Dodávají tajným službám USA kompletní rozkladovou a monitorovacíčinnost na klíč. To u jiných tajných služeb nepřipadá v úvahu. Toto představujeale bezpečnostní riziko, protože se jedná de facto o privatizaci tajných služeba ty vytěžené informace potom končí na volném trhu. Vydírají se těmitoinformacemi politici po celém světě, banky, organizace, celé státy. V určitéchvíli najednou pan prezident Obama zjistí, že nedrží už žádnou moc. Že ji držísoukromý klient s mrtvou schránkou v Londýně, který na volném trhu za informaceod Stratforu zaplatil nejvíc.

BIS nesmí rozkrývat činnost amerických tajných služeb v Česku

Zmínil jste úkolovoučinnost české BIS, že má zákaz na činnost proti CIA. Čeho všeho se to týká?

Česká BIS má pochopitelněstejný zákaz vůči USA, jako měla STB a VKR před rokem 1989 vůči SSSR a KGB.Zákaz se týká rozkladové činnosti, ne však monitoringu. Oni vidí, slyší, alenemůžou s tím nic dělat. Když tedy v Praze americká ambasáda organizuje útokproti prezidentovi, dav hází na prezidenta předměty, z nichž některý by mohlyklidně být i odjištěné granáty (to je mimochodem něco, co tady v USA nikdyneuvidíte, protože jakmile by někdo zvedl na shromáždění před pódiem sprezidentem ruku a chtěl by něco vrhnout směrem k prezidentovi, sniper by hozastřelil), tak česká BIS s tím nemůže dělat vůbec nic. A nejen BIS, anipolicie. Všichni mají svázané ruce. Když jsem ukazoval na YouTube video svýmpřátelům Američanům, tak nechtěli věřit, že ti pánové na pódiu jsou prezidentiněkolika evropských zemí, když policie dovolí na ně házet předměty.

To je pravda, tam stálona pódiu mnoho evropských politiků, nejen Zeman. Kdyby někdo chtěl provéstatentát, na tom pódiu by byla jatka. A policie přihlížela…

Podle mého názoru je tootázka času, než někdo na vaše politiky poprvé vystřelí. Potom se to začne brátvážně, ubyde vajíčkových útoků, ubyde i potřeba deštníků, protože od určitéchvíle budou politici mít před svým řečnickým pultíkem neprůstřelné sklo.Takové, jaké vozí Obama s sebou na projevy před voliči na volnýchprostranstvích tady ve státech.

Co to jsou ty výrazy„Vytěžitelnost objekta“, „vytěžitelnost s výsledkem“ a „informace od subjekta“?

Objekt (rod muž. živ.) ječlověk, který v centru zájmu operace, ale ještě není tzv. naháčkován dosystému. Není uvnitř, nepracuje pro nás. Buď je to osoba, kterou sledujeme,anebo je to osoba, kterou chceme získat. Subjektem se osoba stává, když už pronás pracuje, když se nachází vevnitř systému. Vytěžitelnost s výsledkemznamená, že od objekta (ale případně i subjekta) lze získat požadované ahledané informace, že to, co hledáme, jsme opravdu našli, anebo to znamená, ženám je ochotný podepsat spolupráci. To je takový zaběhlý slovník, vsadím se, žeho používají zpravodajci u vás dosud.

Rezident v USA jako podnikatel v poradenství s exkluzivními kontakty

To asi používají. Cojste dělal po roce 1990, když VKR skončila tak, jak skončila?

VKR byla převedena pod VOZ,což byl pazneht a zmrzačené torzo původních výzvědných služeb. Dosazení VáclavaHavla do funkce nejvyššího velitele ozbrojených sil, tedy prezidenta, znamenalolikvidaci všeho, kontaktů, rezidentur, lidí s několika dekádami zkušenosti akontaktů. Lidé se schopnostmi odešli. Do soukromého sektoru. Já jsem zůstal vzázemí rezidentury, nejprve v NSR a později tady v USA, potom jsem se úplněpřesunul a začal podnikat v poradenství v oblasti strojního a zbrojařskéhoprůmyslu.

Z čeho jste žil?

Rezident na rozdíl odagenta není závislý na zpravodajské centrále, a když centrála skončí kvůli pádurežimu, rezident má v zemi působení zajištěnou práci, zaměstnání, častěji všakpodnikání než zaměstnání, a tak se ho vůbec státní převrat ani nijak nedotkne.Já podnikám už přes 22 let.

Mnoho lidí z VKR zatímčeským médiím rozhovor nedávalo. Nemáte obavy, že vaše svědectví vyvolá nějakoubouři v médiích? Přece jenom, „kontráši“, odpusťte mi ten výraz, nebyli moc voblibě…

Počátkem 90. let bylo vnovinách mnoho rozhovorů s lidmi jako jsem já, ale tehdy tomu nikdo nevěnovalpozornost. Jak se ve vaší zemi utahují šrouby, tak svobodné novinařiny je méněa méně. Vy děláte dobrou práci, že otevíráte na webu ten hnis, který je potřebarozříznout, aby vyšel na světlo, ale mnoho lidí na to není připraveno, majíslabé žaludky, idealistické představy o vývoji spravedlivého a láskyplnéhokapitalismu ve vaší zemi za to čtvrt století. Vy jste v Československu takdivoce privatizovali, že jste si nechali zprivatizovat i tu svobodu slova zlistopadu 89. Když se dívám na internetu na vaši Českou Televizi nebo Novu,vidím první a druhý kanál Československé televize. Jenom s tím rozdílem, žedříve se na jedničce plivalo směrem po větru na západ, a dnes směrem po větruna východ a na dvojce běžely sovětské filmy, dnes tam máte americké seriály onaší policejní moci.

Jo, to myslíte tynekonečné americké kriminálky LA, Miami, Las vegas, New York… kolik jich vůbecje?

Já to nesleduji, to jeodpad a propaganda sponzorována lidmi, co tady ve státech koupili věznice aprovozují je na zisk, potřebují co nejvíce odsouzených, spolupracuji se soudcia táhne se to až do filmové tvorby z Hollywoodu. Je to takový „productplacement“ na soukromé věznice, policejní vybavení, drahá auta v těch seriálech…mimochodem, kdybyste viděl, v jakých šunkách jezdí v reálu američtí detektivovéa vyšetřovatelé, tak byste zaplakal.

To si dovedu lehcepředstavit. Ale privatizace amerického vězeňství, to by bylo na další rozhovor,protože Británie s tím už také experimentuje, ale na to bohužel nemáme čas aprostor.

To je v pohodě, můžemepohovořit příště, až zase přijedete (mrknutí oka).

Závěrem se zeptám:považujete za svůj domov USA nebo Česko?

Za domov považuji to místo,kde mám rodinu. A to je právě teď tady ve státech. Pokud se ptáte ale na domovv tom smyslu cítění u srdce, tak to je Československo. Přeji všem v Čecháchkrásný zbytek roku a šťastný start do roku 2015 a doufám, že se ještě potkáme.

I my se těšíme na dalšíspolupráci a přejeme Vám i Vaší rodině všechno nejlepší do nového roku.

Redakce AE News

-VK-